Zakaj je sodelovanje s starši pomembno?

Sodobni starši spremljajo delo otrok in učiteljev mnogo bolj kot v preteklosti, uspešno sodelovanje v pedagoškem trikotniku učenec-učitelj-starši pa je ključno za uspešnost in kakovost sodobne šolske vzgoje in izobraževanja. Uspešen dialog med členi pedagoškega trikotnika namreč ustvari zaupanje, sprejemanje in razumevanje, ki so temelj za kakovostno sodelovanje.

Uspešno sodelovanje staršem in učiteljem, s tem pa tudi otrokom (učencem) prinaša številne prednosti. Ob boljšem poznavanju družinskih okoliščin življenja učenca lahko učitelj bolje obvlada situacijo v razredu. Starši, ki s šolo dobro sodelujejo, čutijo večjo pripadnost šoli, o njej imajo boljše mnenje in bolj pozitivna stališča ter zato bolj podpirajo delo in delavce šole. Bolje razumejo tudi učiteljevo delo in ga bolj podpirajo, kar učitelju daje boljšo samopodobo in občutek vrednosti. Učitelj je tako poklicno bolj zadovoljen in bolj motiviran za kakovostno delo. Uspehi učenca so tudi uspehi učiteljev in staršev.

 

Vrste sodelovanja s starši

Sodelovanje s starši delimo na formalne in neformalne oblike. Med formalnimi oblikami so tako obvezne (govorilne in pogovorne ure, roditeljski sestanki in sodelovanje staršev v organih šole) kot tudi neobvezne oz. dodatno organizirane dejavnosti, kamor sodijo predavanja za starše, delavnice s starši, dan odprtih vrat ter sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditev.

Neformalne oblike so lahko organizirane na ravni šole ali na ravni oddelka. Šola lahko organizira okrogle mize in različne delavnice za učitelje in starše, dobrodelne prireditve, čistilne akcije ipd. Oddelek lahko s starši sodeluje na prireditvah, izletih in piknikih, druženje učencev s starši in učitelji pa lahko poteka v različnih oblikah tudi v prostem času vseh sodelujočih. Sodelovanje lahko poteka prek zunanjih institucij in pri zunajšolskih dejavnostih, zaključnih izletih, nastopih staršev na prireditvah, lahko pa starši celo pripravijo in vodijo učno uro.

 

Različni starši

Učitelji OŠ Škofja Loka Mesto so na podlagi delitve staršev na različne tipe, ki jo najdemo v strokovni literaturi, in na podlagi lastnih izkušenj sodelovanja s starši določili šest skupin staršev.

Podporni starši poznajo in podpirajo delo učiteljev in jih cenijo. Želijo si red in doslednost in so pripravljeni pomagati. Njihove lastne izkušnje s šolo so pozitivne. Zavedajo se svoje in otrokove vloge ter odgovornosti pri šolskem delu, znanje je zanje vrednota. Zato je pomembno, da jim tudi učitelji damo vedeti, da cenimo in spoštujemo njihov trud.

Neodzivni starši celoten proces vzgoje in izobraževanja prelagajo na šolo. Morda so v službi preobremenjeni, morda so do otroka neodgovorni, morda svojih otrok ne obvladujejo. Morda se na vabila šole sploh ne odzivajo, pogosto zaradi neznanja jezika ali ker prihajajo iz drugačnega kulturnega okolja. Nekateri se vabilu na razgovor odzovejo, se z učiteljem pogovarjajo in celo strinjajo in dogovorijo glede ukrepov, vendar pri vedenju ali delu učenca učitelji ne opazimo sprememb. Spet drugi menijo, da se mora otrok že zgodaj osamosvojiti in prevzeti odgovornost.

Vsak učitelj se je že srečal z napadalnimi starši, ki so od učiteljev neutemeljeno zahtevali pojasnila za strokovne odločitve in nastopali s pozicije moči. Najpogosteje so taki starši negativno nastrojeni do šole in nekritični do sebe in svojih otrok. Na eni strani imajo morda občutek lastne večvrednosti in pomembnosti, morda pa je tak pristop posledica pomanjkanja samozavesti, občutka krivde zaradi lastnega neuspeha, slabih izkušenj z učitelji ali šolo, splošnega nezadovoljstva, osebnih težav doma ali v službi ali prelaganja odgovornosti na druge.

Nekritične starše zanimajo samo rezultati (ocene), ne pa pot do njih. Svoje otroke so postavili v središče, do njih in sebe so nekritični, svojim otrokom preveč ali slepo zaupajo. To so tudi starši, ki so preobremenjeni z okolico in mnenjem drugih, niso pripravljeni prevzeti odgovornosti in krivca iščejo drugje. Pogosto svoje otroke vzgajajo permisivno, v odnosu do lastnega otroka pa niso sposobni realne kritične presoje.

Zaščitniški starši želijo sodelovati in podpirati učitelje, vendar ob tem prevzemajo nase odgovornost svojih otrok, ne pustijo jim samostojnosti in jih ščitijo za vsako ceno. Otroke postavljajo v središče, hkrati pa od njih premalo pričakujejo in so do njih popustljivi. Sreči otroka dajejo prednost pred učenjem odgovornosti, otrokov neuspeh pa doživljajo kot svojega. Starševske avtoritete ne vzpostavijo, bojijo se, da jim bo otrok zameril ali jih ne bo več imel rad, če bodo do njega zahtevni, pa tudi, da bo otrok doživel neuspeh ali slabo izkušnjo, kar ga bo zaznamovalo. V tej skupini so pogosto starši dolgotrajno bolnih otrok oz. starši otrok z učnimi težavami ali motnjami.

Vsevedni starši so ambiciozni starši, ki želijo imeti nadzor nad vsem dogajanjem v šoli, zahtevni so do otrok in učiteljev in se neupravičeno vmešavajo in posegajo v učiteljevo strokovno delo. Do učiteljev so nezaupljivi, nezadovoljni so s šolskim sistemom. Včasih so to tudi starši, ki niso izpolnili svojih ciljev, želja ali pričakovanj in to prelagajo na potomce, pri tem pa dvomijo o kompetencah drugih glede vzgoje in izobraževanja njihovih otrok.

Na kakšen način komunicirate s starši, je odvisno tako od vaše osebnosti kot od tega, s kakšnim tipom staršev sodelujete. Seveda boste svojo komunikacijo prilagodili karakteristikam staršev, in zato je pomembno, da med njimi pravilno ocenite, kateremu tipu pripadajo, saj bo od vašega nastopa odvisno, kakšno sodelovanje boste vzpostavili. V vsakem primeru pa velja opomniti, da ne glede na tip staršev k dobri komunikaciji pripomorejo pozitiven prvi vtis, aktivno poslušanje, odprta vprašanja, povzemanje verbalne in neverbalne govorice sogovornika, raba pozitivnih povedi ter iskanje skupnih točk s sogovorcem in njihovo poudarjanje.

 

Avtorica prispevka: Andreja Marković

Vir: priročnik Uspešno sodelujmo s starši!

 

Priročnik je nastal v okviru projekta Mreže 2 – Sodelovanje s starši na Šoli za ravnatelje, ko se je delovni tim OŠ Škofja Loka Mesto odločil za oblikovanje priročnika »od učiteljev za učitelje« na temo sodelovanja s starši. Nastala je zbirka teoretičnih izhodišč in praktičnih primerov sodelovanja s starši, ki jo je pod naslovom Uspešno sodelujmo s starši! leta 2017 izdala Založba Rokus Klett.